[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

ตร. ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการให้สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ ดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๔๕,๔๖๘,000 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณามีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดให้เข้ายื่น ข้อเสนอ เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุด
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการให้สํานักงานตํารวจ แห่งชาติ ดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๔๕,๔๖๘,000 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณามีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดให้เข้ายื่น ข้อเสนอ เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุดอัลบัมภาพ

เรื่องล่าสุด