[email protected]     055-906430
 
Investigation Division Provincial Police Region 6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

วิสัยทัศน์

       กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
2. ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 6
3. สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กร หรือผู้มีอิทธิพล ที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายพื้นที่ ดำเนินการด้านกรรมวิธีข่าวกรอง และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์อาชญากรรม และความมั่นคง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 6
4. ให้คำปรึกษา แนะนำ หน่วยงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6